បុគ្គលិក និងសាស្ត្រចារ្យ

ឯកឧត្តម សាស្រ្តាចារ្យ បណ្ឌិត សេង ផល្លី
 • ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • បណ្ឌិត គ្រប់គ្រងទូទៅ
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 • បរិញ្ញាបត្រ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឯកទេស គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
ឯកឧត្តម សាស្រ្តាចារ្យ បណ្ឌិត ឯក មនោសែន
 • សាកលវិទ្យាធិការ
 • បណ្ឌិត គ្រប់គ្រងទូទៅ
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 • បរិញ្ញាបត្រ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឯកទេស គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
ឯកឧត្តម អោក សុភា
 • សាកលវិទ្យាធិការរង ទទួលបន្ទុករដ្ឋបាល
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 • បរិញ្ញាបត្រ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឯកទេស គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
ឯកឧត្តម ស៊ូ សុផាន
 • សាកលវិទ្យាធិការរងទទួលបន្ទុក ផែនការ និងការធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ រដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • បរិញ្ញាបត្រ អប់រំ
 • វិញ្ញាបនបត្រ រដ្ឋបាលសាធារណៈ (សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល)
លោក ឈុន ណុច
 • សាកលវិទ្យាធិការរង ទទូលបន្ទុកបច្ចេកទេស និងសិក្សាធិការ
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកផែនការនិងការគ្រប់គ្រងការអប់រំ
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ
 • បរិញ្ញាបត្រ គីមីវិទ្យា
ឯកឧត្តម ឡាយ សុបញ្ញា
 • សាកលវិទ្យាធិការរង ទទួលបន្ទុកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍ
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ អប់រំ
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ គោលនយោបាយសាធារណៈ
 • បរិញ្ញាបត្រ គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
ឯកឧត្តម យី ភាលី
 • សាកលវិទ្យាធិការរង ទទួលបន្ទុក ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងប្រឹក្សាយោបល់
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកសវនកម្ម
 • បរិញ្ញាបត្រ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
លោក យេន យ៉ាត
 • សាកលវិទ្យាធិការរង ទទួលបន្ទុកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
 • បណ្ឌិត រដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • បណ្ឌិត ការគ្រ់គ្រងធនធានដី
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ រដ្ឋបាលសាធារណៈ
លោក ស៊ីប បញ្ញាសូឡី
 • សាកលវិទ្យាធិការរង ទទួលបន្ទុកធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ វិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម
 • បរិញ្ញាបត្រ ក្សេត្រសាស្រ្ត
ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ចាន់ លាងហុង
 • ព្រឹទ្ធបុរស ថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ
 • បណ្ឌិត គ្រប់គ្រងទូទៅ
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 • បរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់ ច្បាប់
 • បរិញ្ញាបត្រ ច្បាប់
លោក ទេព សោភា
 • ព្រឹទ្ធបុរស មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 • បរិញ្ញាបត្រ គ្រប់គ្រង
លោក ចាន់ ហម
 • ព្រឹទ្ធបុរស មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសាបរទេស
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ អប់រំ
 • បរិញ្ញាបត្រ ភាសាអង់គ្លេស
លោក ខោ វុទ្ធី
 • ព្រឹទ្ធបុរស មហាវិទ្យាល័យ សង្គមសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ និងអន្តរជាតិ
 • បរិញ្ញាបត្រ សេដ្ឋកិច្ចវិភាគ
លោក មុត វង្សា
 • ព្រឹទ្ធបុរសរង មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 • បរិញ្ញាបត្រ ព័ត៌មានវិទ្យា