ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីពិពណ៌នា

សម្រាប់ឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ កម្រិតសិក្សាបរិញ្ញាបត្ររង មានមុខវិជ្ជាសិក្សាដូចជា៖ គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យនិងពន្ធដា គណនេយ្យនិងសវនកម្ម ដោយផ្តោតការយកចិត្តទុដាក់ ទៅលើការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ និងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈ វិស័យឯកជន និងសង្គមស៊ីវិល តាមរយៈការសិក្សាឯកទេសនេះ អាចឱ្យអ្នកសិក្សាមានសមត្ថភាព ជាជំនួយការចំណានក្នុងការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអង្គភាពនានា។

ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន ៖ ដើម្បីសិក្សាជំនាញគណនេយ្យ កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង ឲ្យ​ទទួល​លទ្ធផល​​ប្រសើរ ​តម្រូវ​ឲ្យ​បេក្ខជន​មាន​ចំណេះដឹង​ជា​មូលដ្ឋាន​លើ​មុខវិជ្ជា​ ភាសាអង់គ្លេស និងពិជគណិត។

គោលបំណង

កម្មវិធីសិក្សាឯកទេសធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ កម្រិតបរញ្ញាបត្ររង ត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ជំរុញលើកទឹកចិត្តនិស្សិត និងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញធនាគានិងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយគុណភាព ឆ្លើយតបតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដែលមានគុណភាព តាមរយៈការពង្រឹងគុណភាពបង្រៀន និង សមត្ថភាពរបស់គ្រូ
 • ផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតផ្តាស់ប្តូរការសិក្សា និងបទពិសោធន៍ ជាមួយស្ថាប័នជាដៃគូ ជាមួយសហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន សហគមន៍ និងសាកលវិទ្យាល័យដៃគូនានាដែលមានការទទួលស្គាល់គុណភាព
 • បណ្តុះបណ្តាលតាមកម្មវិធីសិក្សាដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ ទាំងក្នុងស្រុក តំបន់ និងអន្តរជាតិ ដោយបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាជាប្រចាំ
 • បង្កើតវប្បធម៌ដែលមានសក្តានុពល និងល្អប្រសើរ សម្រាប់និស្សិតដែលកំពុងសិក្សា បណ្តុះបណ្តាល និងកំពុងស្រាវជ្រាវ
 • បណ្តុះបណ្តាលឱ្យនិស្សិត មានសមត្ថភាពពេញលេញ ទាំងក្នុងជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ និងជំនាញផ្សេងទៀត ស្របតាមក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិ ដើម្បីអាចបំពេញការងារបានដោយប្រសិទ្ធិភាព និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់
 • រៀបចំនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តបណ្តុះបណ្តាលក្នុងមហាវិទ្យាល័យឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព
 • ចូលរួមអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈភាពមានការងារធ្វើ​ និងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និស្សិត ក្នុងពេល និងក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សា
 • បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតឱ្យមានស្មាតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ព្រមទាំងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ ការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារ។

លទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុក

ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង លើជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ និសិ្សតក្នុង ឯកទេសនេះនឹងទទួលបាន  ចំណេះដឹង ជំនាញក្នុងការគិត(ចំណេះដឹងវិភាគ) ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង ដែលមានបញ្ជាក់លម្អិតដូចខាងក្រោម៖

 • ទ្រឹស្តី រូបមន្ត និងពាក្យស័ព្ទបច្ចេក​ទេសនានានៃឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ
 • វិធីសាស្រ្តនៃការកត់ត្រា​ ការវិភាគ​ វាស់វែង និង​ទទួលស្គាល់ប្រតិបត្តិការ​
 • គោលការណ៍គ្រឹះនៃគណនេយ្យ​ និងរបៀបនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុន
 • ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ ដើម្បីឱ្យដំណើរការអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពជោគជ័យ
 • ការគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមផលិតផល ក្នុងដំណើរការផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្ម​ ក្រុមហ៊ុនទិញលក់ទំនិញ និង​​ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្ម
 • ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ​ និងស្របតាមស្តង់ដារ
 • ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរៀបចំទិន្នន័យ និងបច្ចេកទេសគណនេយ្យ ព្រមទាំងការវិភាគដំណើរ​ការ
 • យល់ដឹងនិងអាចវិភាគវែកញែកលើបរិយាកាសនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ
 • វិភាគដើម្បីរៀបចំនូវអាជីពរបស់ពួកគេតាមរយៈនៃការយល់ដឹងពីទស្សនទានស្តីពីកាលានុវត្តភាព លើជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ
 • ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន និងប្រើប្រាស់ជំនាញនៃការគិតពិចារណា ព្រមទាំងសិក្សាអំពីកត្តាហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ ដែលអាចនឹងជួយដល់ពួកគេ
 • ចេះវិភាគ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង ដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទ្រឹស្តីជំនាញ ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេ
 • ចេះបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមចំពោះការរៀបចំផែនការអាជីព ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកទេស
 • ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈអវិជ្ជាមាន ទៅជាវិជ្ជាមានដែលធ្វើឱ្យវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត
 • ប្រើប្រាស់ជំនាញទំនាក់ទំនង សម្រាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជន
 • ប្រើប្រាស់ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល ចេះធ្វើការងារជាក្រុម ចេះសម្របសម្រួលការងារ និងចេះដោះស្រាយ បញ្ហាការងារ
 • មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗក្នុងពេលប្រតិបត្តិការងារប្រចាំថ្ងៃ
 • ក្លាយជាបុគ្គលដែលមានក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ ក្នុងបុគ្គលភាព និងវេទិកាសាធារណៈ
 • ចេះគណនាលើផ្នែកគណិតវិទ្យាតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សានៃឯកទេស គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាគណិតវិទ្យាធុរកិច្ចអនុវត្ត គណិតវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថិតិធុរកិច្ចអនុវត្តន៍ ជាដើម
 • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង)
 • ចេះគណនាលេខ និងកិច្ចការដែលទាក់ទងនឹងតួលេខនានា ដោយម៉ាស៊ីនគិតលេខ ឬកុំព្យូទ័រ
 • ចេះប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស និងពាក្យស័ព្ទបច្ចេកទេសគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

កម្មវិធីសិក្សា រយៈពេលបណ្តុះបណ្តាល និងចំនួនម៉ោងសិក្សា/ក្រេឌីត

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារមានកម្មវិធីសិក្សារយៈពេល ២ឆ្នាំសិក្សា មានចំនួនក្រេឌីត សរុប៦០ក្រេឌីតសម្រាប់និស្សិតប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា។ រយៈពេលដែលរាប់ចាប់តាំងពី ការចុះឈ្មោះចូលរៀនពីដំបូងទៅមិនឱ្យលើសពី៣ឆ្នាំ។ រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីសិក្សាចែកជាពីរក្រុមធំៗ។ ក្រុមទី១ គឺជាការអប់រំទូទៅ (មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស) និងក្រុមទី២ គឺជាការអប់រំជំនាញ(មុខវិជ្ជាជំនាញ)។ ចំនួនក្រេឌីតនៃក្រុមនីមួយៗត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

 • ការអប់រំទូទៅ (មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស)មានចំនួនក្រេឌីតសរុប៤៦.៥ក្រេឌីត
 • ការអប់រំជំនាញ មុខវិជ្ជាជំនាញមានចំនួនក្រេឌីតសរុប១៣.៥ក្រេឌីត

២ឆ្នាំ=៤ឆមាស សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង

 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងឆ្នាំទី១     = ២ឆមាស        = ១២មុខវិជ្ជា     = ៣០ក្រេឌីត
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងឆ្នាំទី២    = ២ឆមាស        = ១០មុខវិជ្ជា     = ៣០ក្រេឌីត
Year Semester Course Title Codes Credits
I I Psychology A1011PSY 1.5
Computer Administration A811COM 3
General Administration A1012GAD 3
Business English A1013BEN 3
Basic Marketing A311BMK 3
Principles of Accounting (1) A111POA 1.5
Total 15
II Global Studies A1015GST 1.5
Business Mathematics A1016MATH 3
Introduction to Economics (Micro) A611ITE 3
Business English A1014ENG 3
Introduction to Business A211ITB 1.5
Principles of Accounting (2) A112 POA 3
Total 15
II I Principles of Management A221PMG 3
Business Statistics (1) A1021BST 3
Customer Service A321CSV 3
Company & Contract Law A921CCL 3
Financial Accounting A121FIA 3
Total 15
II Marketing Management A322MKM 3
Business Statistics (2) A1022BST 3
Human Resource Management A222HRM 3
Financial Management A122FIM 3
Cost Accounting A123CAC 3
Total 15
Grand Total 60