អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស

សេចក្តីពិពណ៌នា

កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្ររងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងសំរិតសំរាំង ស្របតាមស្តង់ដារគរុកោសល្យ ដោយផ្តោតលើការអប់រំទូទៅ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សិស្ស ដែលមានបំណងចង់រៀនភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀន និងអ្នកទំនាក់ទំនង ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលជាតម្រូវការទាំងវិស័យឯកជន និងសាធារណៈ។​ វគ្គសិក្សាអន្តរឯកទេសមានដូចជា​ អក្សរសិល្ប៍ សិល្បៈ ការសិក្សាពីសកលលោក អរិយធម៌ពិភពលោក និង ប្រវត្តិសាស្រ្ត ត្រូវបានបញ្ចូលដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធានា សមត្ថភាពរបស់សិស្ស សម្រាប់សមត្ថភាព​ ដើម្បីឲ្យអាជីពរឹតតែល្អប្រសើរ។ និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីទាំងនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ការស្វែងរកការងារដូចជា ការបង្រៀន ការទំនាក់ទំនង ការបកប្រែ និង ការធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលអាជីវកម្ម និងទេសចរណ៍ និង បដិសណ្ឋារកិច្ច។

ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន ៖ ដើម្បីសិក្សាជំនាញភាសាអង់គ្លេស កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង ឲ្យ​ទទួល​លទ្ធផល​​ប្រសើរ ​តម្រូវ​ឲ្យ​បេក្ខជន​មាន​ចំណេះដឹង​ជា​មូលដ្ឋាន​ភាសាអង់គ្លេសក្នុងកម្រិតមធ្យម និងចំណេះដឹងទូទៅ។

គោលបំណង

 • ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ឯកទេស​ភាសាអង់គ្លេស និសិ្សតនឹងអាច៖
 • អភិវឌ្ឍជំនាញកម្រិតខ្ពស់ក្នុង ការនិយាយ ស្តាប់ អាន និង សរសេរ
 • កំណត់យុទ្ធសាស្រ្តផ្សេងៗ ដើម្បីបង្កើនទាំងជំនាញដែលទទួលនិងជំនាញផលិតភាព។
 • អភិវឌ្ឍចំណេះដឹង
 • បង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នុងការគិតយ៉ាងខ្លាំង។
 • ប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននិងជំនាញអក្ខរកម្មឌីជីថល។
 • បង្ហាញអាកប្បកិរិយា និង ឥរិយាបថ សមស្របទៅនឹងបរិបទសាកលវិទ្យាល័យ។

លទ្ធផលសិក្សា

ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ឯកទេស​ភាសាអង់គ្លេស និសិ្សតនឹងអាចទទួលបាន  ចំណេះដឹង ជំនាញក្នុងការគិត(ចំណេះដឹងវិភាគ) ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង ដែលមានបញ្ជាក់លម្អិតដូចខាងក្រោម៖

 • អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពភាសា ជំនាញការនិយាយ ការស្តាប់ ការអាន និងការអានដោយចូលរួមក្នុងកិច្ចការទំនាក់ទំនងផ្សេង នៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅបរិវេណសាលានិងក្រៅពីនេះ
 • ប្រើភាសាអង់គ្លេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ខ្លួន គោលដៅសិក្សា  ឬដើម្បីបំពេញតម្រូវការអាជីពក្នុងការបង្រៀនភាសាជាកម្រិតមូលដ្ឋាន ជំនួញ ឬ វិស័យផ្សេងទៀត
 • បង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នុងការ​អាន ដោយបង្ហាញការយល់ដឹង នៃអត្ថបទនៃ​មុខវិជ្ជា ផ្សេងៗគ្នា
 • បង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នុងការស្តាប់តាមរយៈការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃ ការផ្សាយព័ត៌មាន ការបង្រៀន និងបទបង្ហាញ
 • បង្កើតចំណេះដឹងទូទៅនិងបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់វាក្យសព្ទសមស្របដែលទទួលបានពីវគ្គសិក្សាដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីយកមកអនុវត្ត ទាំងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មាត់ និងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សម្រាប់គោលបំណងសិក្សា និង វិជ្ជាជីវៈ
 • ធ្វើការសំរេចចិត្តដោយត្រឹមត្រូវនិងឆាប់រហ័សលើភាសាវេយ្យាករណ៍វាក្យស័ព្ទដោយផ្អែកលើបរិបទនៃការប្រើប្រាស់
 • ចេះវិភាគទៅតាមប្រធានបទ គោលបំណង អ្នកស្តាប់ និងឧបសគ្គដែលមានឥទ្ធិពលលើការសរសេរដើម្បីធានាឱ្យបាននូវលទ្ធផលជាក់លាក់និងមានប្រយោជន៍
 • ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពសិក្សាផ្សេងៗដូចជាការពិភាក្សាតាមថ្នាក់ បទបង្ហាញ ការធ្វើលំហាត់និងការងារ
 • ចេះប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងការគោរពនិងសីលធម៌ នៅកន្លែងសិក្សា និងផ្សេងៗ
 • បង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងក្រុមនិងលើសពីនេះ
 • ទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញទូទាំងពិភពលោកដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ កិច្ចការសាលា និងផ្សេងពីនេះ
 • ចេះប្រើប្រាស់ជំនាញទូរគមនាគមន៍ សម្រាប់អាជីពនាពេលអនាគត និង ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃតាមអ៊ីម៉ែល
 • កំណត់ទម្រង់ផ្សេងៗនៃបណ្តាញទូរគមនាគមន៍និងការប្រើប្រាស់។

កម្មវិធីសិក្សា រយៈពេលបណ្តុះបណ្តាល និងចំនួនម៉ោងសិក្សា/ក្រេឌីត

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងជំនាញ  ភាសាអង់គ្លេស មានកម្មវិធីសិក្សារយៈពេល ២ឆ្នាំសិក្សា មានចំនួនក្រេឌីត សរុប៦០ក្រេឌីតសម្រាប់និស្សិតប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា។ រយៈពេលដែលរាប់ចាប់តាំងពី ការចុះឈ្មោះចូលរៀនពីដំបូងទៅមិនឱ្យលើសពីពីរឆ្នាំ។

កម្មវិធីសិក្សា២ឆ្នាំ ត្រវនឹង៤ឆមាស សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង

 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងឆ្នាំទី១ = ២ឆមាស    = ១២មុខវិជ្ជា   = ៣០ក្រេឌីត
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងឆ្នាំទី២ = ២ឆមាស    = ១០មុខវិជ្ជា   = ៣០ក្រេឌីត
Year Semester Course Titles Codes Credits
I I Core English I B711CE 3
Literature Studies B715LS 3
Academic Writing I B713AW 3
Psychology B716PSY 3
Cultural Studies B717CS 3
Total 15
II Core English II B712CE 3
Environment Sciences B718ES 3
General Administration B1012GAD 3
Computer Administration B811COM 3
Academic Writing II B714AW 3
Total 15
II I Core English (Grammar) I B721CEG 3
Core English (Speaking) I B723CES 3
Cultural Studies I B725CS 3
Literature Studies I B727LS 3
Academic Writing I B729AW 3
Total 15
II Core English (Grammar) II B722CEG 3
Core English (Speaking) II B724CES 3
Cultural Studies II B726CS 3
Literature Studies II B728LS 3
Academic Writing II B7210AW 3
Total 15
Grand Total 60