អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

 INTRODUCTION

Bachelor Program of English for professional communication​ (EFC) is as a rigorous curriculum designed with appropriate pedagogies and focus-based liberal education to address the needs of students who wish to master their English in order to become teachers as well as professional communicators that are the demands of both private and public domains. Interdisciplinary courses such are literature studies, arts, global studies, world civilization, and history have been carefully incorporated to ensure students’ professional capability for better career prospects. Students graduating from these programs will be provided with good opportunities for job hunting such as teaching, communicating, translating, and working as administrator for business and tourism and hospitality. 

ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន ៖ ដើម្បីសិក្សាជំនាញភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនង កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ឲ្យ​ទទួល​លទ្ធផល​​ប្រសើរ ​តម្រូវ​ឲ្យ​បេក្ខជន​មាន​ចំណេះដឹង​ជា​មូលដ្ឋាន​ភាសាអង់គ្លេសក្នុងកម្រិតបង្គួរ ចំណេះដឹងទូទៅ និងចំណេះដឹងកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល។ 

PROGRAM OBJECTIVES

Upon completion of our Bachelor of Arts in Communication, learners will be able to:

 • demonstrate ability to use English language professionally with advanced skills in listening, speaking, reading and writing for effective communication in a variety of contexts;
 • define and access information needs; assess and organize information and knowledge; produce, share and utilize information and knowledge;
 • communicate in different formats and platforms (print, broadcast, and online);
 • prepare communication/media plan;
 • conduct communication and media research and evaluation;
 • develop and produce communication materials in different formats and platforms;
 • demonstrate communication management and leadership skills;
 • develop entrepreneurial capabilities;
 • adhere to ethical standards and practices;
 • know and practice rights and responsibilities and accountabilities in the communication profession;
 • demonstrate a development orientation in communication work;
 • apply communication theories/models, principles, practices, and tools in development work.

EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Upon completion of our EFC program, students can expect to achieve the followings:

After finishing this program, students will be able to:

 • use English professionally for personal and academic purposes and to serve professional needs in language teaching, business, and other fields;
 • identify various communication theories;
 • show an understanding of opportunities in the field of communication;
 • access and gather need-based, accurate, authentic, and reliable information through print, broadcast, and online sources, research, and other investigative techniques;
 • display competence in oral, written, and visual communication;
 • show ability to share and use of information and knowledge generated from different sources;
 • engage analytically in various communication settings;
 • analyze the subject, purpose, audience, and constraints that influence communication;
 • capable of effectively monitoring, analyzing, and adjusting their own communication behavior;
 • capable of addressing perceptual differences in relational communication for effective outcomes;
 • evaluate critically the credibility of both source and information in order to make informed, ethical communicative choices (or decisions);
 • question the theories and paradigms in communication research;
 • appreciate the value of education and see it as a life-long learning activity;
 • participate enthusiastically in various academic activities such as class discussions, presentations, homework and assignments;
 • question new ideas, concepts, models in order to fully understand them;
 • demonstrate sensitivity towards individual and cultural differences (value diversity);
 • show the ability to solve problems within academic settings and beyond;
 • recognize the need for balance between freedom and responsible behavior;
 • accept responsibility for one’s behavior;
 • show self-reliance when working independently;
 • cooperate in group activities (displays teamwork);
 • use an objective approach in problem solving;
 • display a professional commitment to ethical practice on a daily basis;
 • revise judgments and change behavior in light of new evidence;
 • values people for what they are, not how they look;
 • respond effectively to cultural communication differences;
 • use current technology related to the communication field;
 • show knowledge in regards to computer literacy;
 • use basic computer skills to serve multiple academic purposes and others;
 • gain access to information and data through the world-wide-web to serves the needs for research, school work and beyond;
 • identify the key components of the telecommunication process and apply them correctly;
 • identify and respond to some basic problems in the digital world;
 • distinguish among different forms of telecommunication and their contexts of use;
 • apply telecommunication skills for future careers and communicate with others electronically.

          EDUCATIONAL PERIOD

Our bachelor program is composed of two different specialized skills Teaching English as a Foreign Language and English for Professional Communication, each of which consists of at least 120 credits with no more than six years of completion. Courses are structured in two categories—those for foundation year and major subjects with credit distribution as follows:

 • Foundation year: 30 credits
 • Major subjects (knowledge, understanding and practice): 90 credits (This includes subjects such as Computer Administration and General Administration).

Four years: eight semesters for Bachelor Program

 • Year one (foundation year)      = 2 semesters = 10 subjects  = 30 credits
 • Year two                                      = 2 semesters = 10 subjects  = 30 credits
 • Year three                                   = 2 semesters = 10 subjects  = 30 credits
 • Year four                                    = 2 semesters = 10 subjects  = 30 credits
Year Semester Course Title Codes Credits
I I Core English I B711CE 4.5
Literature Studies B715LS 3
Academic Writing I B713AW 3
Psychology B1011PSY 1.5
Cultural Studies B717CS 3
II Core English II B712CE 3
Environment Sciences B718ES 3
General Administration B1012GAD 3
Computer Administration B811COM 3
Academic Writing II B714AW 3
II I Core English (Grammar) I B721CEG 3
Core English (Speaking) I B723CES 3
Cultural Studies I B725CS 3
Literature Studies I B727LS 3
Academic Writing I B729AW 3
II Core English (Grammar) II B722CEG 3
Core English (Speaking) II B724CES 3
Cultural Studies II B726CS 3
Literature Studies II B728LS 3
Academic Writing II B7210AW 3
III I Core English (Grammar) I B731CEG 3
Core English (Speaking) I B733CES 3
Cultural Studies I B735CS 3
Literature Studies I B737LS 3
Academic Writing B739AW 3
II Core English (Grammar) II B732CEG 3
Core English (Speaking) II B734CES 3
Cultural Studies II B736CS 3
Literature Studies II B738LS 3
Research Methodology B7310REM 3
IV I Advanced English Proficiency B741AEP 3
Business Communication B742BC 3
Communication Skills B743CS 3
Intercultural Communication & Ethics B744ICE 3
Introduction to Project Management B745IPM 3
II Translation and Interpretation B746TI 3
Office Communication B747OC 3
Strategic Communication Planning B748SCP 3
Leadership in Communication B749LC 3
International Studies B7410IS 3
Grand Total 120