មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
ម៉ាឃិតធីង (ទីផ្សារ)
គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
គណនេយ្យ និងពន្ធដារ
គណនេយ្យ និងសវនកម្ម
គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
គ្រប់គ្រងគម្រោង
គ្រប់គ្រង
សណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍
មហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ច
ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទីផ្សារមូលបត្រ និងធនាគារ
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសាបរទេស
អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសសម្រាប់ការបង្រៀន
អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនង
អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសសម្រាប់ធុរកិច្ច
អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ