តម្លៃសិក្សា

១-ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី១៩

និទ្ទេស ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២ ឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំទី៤
១ឆ្នាំ ១ឆមាស ១ឆ្នាំ ១ឆមាស ១ឆ្នាំ ១ឆមាស ១ឆ្នាំ ១ឆមាស
A ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ
B ២១០ដុល្លា ១១៥ដុល្លា ២៦០ដុល្លា ១៤០ដុល្លា ៤៣០ដុល្លា ២២៥ដុល្លា ៤៣០ដុល្លា ២២៥ដុល្លា
C ២៨០ដុល្លា ១៥០ដុល្លា ៣៣០ដុល្លា ១៧៥ដុល្លា ៤៣០ដុល្ ២២៥ដុល្លា ៤៣០ដុល្ ២២៥ដុល្លា
D ៣៤០ដុល្លា ១៨០ដុល្លា ៣៦០ដុល្លា ១៩០ដុល្លា ៤៣០ដុល្ ២២៥ដុល្លា ៤៣០ដុល្លា ២២៥ដុល្លា
E & F ៣៦០ដុល្លា ១៩០ដុល្លា ៤១០ដុល្លា ២១៥ដុល្លា ៤៣០ដុល្ ២២៥ដុល្លា ៤៣០ដុល្លា ២២៥ដុល្លា

 

ចំណាំ៖ បន្ថែមភាសាអង់គ្លេសទូទៅ ១ឆ្នាំ ៩០ ដុល្លា

២-ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (អនុបណ្ឌិត)  ១ ឆ្នាំ ៥៥០ ដុល្លា

៣-ថ្នាក់បណ្ឌិត ១ឆ្នាំ ២០០០ ដុល្លា

ចំណាំ៖ ករណីនិស្សិត រៀនបន្ថែមជំនាញ ត្រូវបានបញ្ជុះតម្លៃសម្រាប់ជំនាញទី២ចំនួន ៧០ដុល្លា រៀងរាល់ឆ្នាំ ។