មុខជំនាញសិក្សាទាំងអស់ក្នុង ថ្នាក់បណ្ឌិត ក្រេឌីត
Doctor of Business Administration (DBA) 60
Doctor of Education (ED.D) Specialization in Curriculum and Instruction 60
Doctor of Business Administration (DBA) 60