ព័ត៌មានល្អិត HRU

 

ចុចទីនេះ ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិតសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស