Marketing

សេចក្តីពិពណ៌នា

ជំនាញម៉ាឃិតធីង កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជាជំនាញដែលត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ផលិតកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម​ និង សេវាកម្ម និស្សិតនឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញម៉ាឃិតធីង ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការប្រមូលទិន្ន័យ ការវិភាគទិន្នន័យ ការយល់ដឹងឥរិយាបថអតិថិជន​ ការអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មី យុទ្ធសាស្រ្តថ្លៃ ការផ្សព្វផ្សាយបណ្តាញចែកចាយផលិតផល និងការផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនិងកម្មវិធីម៉ាឃិតធីង ថែមទាំងឱ្យនិសិ្សតយល់ដឹង និងមូលដ្ឋានចំណេះដឹងជាច្រើនទៀត។ តាមរយៈការសិក្សាឯកទេសនេះ អាចឱ្យអ្នកសិក្សាមានសមត្ថភាព ធ្វើការងារម៉ាឃិតធីង ប្រកបប្រសិទ្ធភាព នៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើន។

ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន ៖ ដើម្បីសិក្សាជំនាញម៉ាឃិតធីង កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ឲ្យ​ទទួល​លទ្ធផលល្អ​​ប្រសើរ ​តម្រូវ​ឲ្យ​បេក្ខជន​មាន​ចំណេះដឹង​ជា​មូលដ្ឋាន​លើ​មុខវិជ្ជា​ភាសាអង់គ្លេស ពិជគណិត ពលរដ្ឋវិជ្ជា និងកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល។

គោលបំណង

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញម៉ាឃិតធីង នៃមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង៖

 • លើកកម្ពស់សមត្ថភាពជំនាញម៉ាឃិតធីងដល់និសិ្សតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាព ដែលជាតម្រូវការសម្រាប់ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ ធ្វើឲ្យនិសិ្សតទទួលបានប្រសិទ្ផផលក្នុងការប្រើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន និងមានក្រមសិល្បធម៌វិជ្ជជីវៈ
 • ផ្តល់ចំណេះដឹងពីការបង្កើត និងការព្យាករណ៍ផែនការថវិកាសម្រាប់ផែនការម៉ាឃិតធីង
 • ​ផ្តល់ចំណេះដឹងពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រម៉ាឃិតធីង ដែលមានប្រសិទ្ធភាព​​
 • ផ្តល់ចំណេះដឹងពីការធ្វើសវនកម្មម៉ាឃិតធីង និងអភិសមាចារ្យ (ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ) ជាអ្នកម៉ាឃិតធីង ឬក៏ជាវិនិយោគិនចំណាន

លទ្ធផលសិក្សា

ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលើឯកទេសម៉ាឃិតធីង និសិ្សតនឹងទទួលបាន ចំណេះដឹង ជំនាញក្នុងការគិត ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង ដូចខាងក្រោម

 • យល់ពីវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងដំណើរការម៉ាឃិតធីង និងលក់ផលិតផល តាមរយៈការចែកចាយផលិតផលដល់ក្រុមអតិថិជន និងទីផ្សារអន្តរការី ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងទទួលផលត្រឡប់មកវិញគឺផលចំណេញ
 • យល់ពីគោលការណ៍ជំនាញម៉ាឃិតធីងយ៉ាងច្បាស់លាស់ និងការប្រព្រឹត្តិទៅតាមជំហ៊ាននីមួយៗ យល់ពីដំណោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់ក្រុមអតិថិជន ទីផ្សារអន្តរការី ក៏ដូចជាការផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព
 • ចេះប្រាស្រ័យទាក់ទង(Communication) និងការទំនាក់ទំនង (Relation) ល្អជាមួយក្រុមអតិថិជន ជាបុគ្គល និងទីផ្សារអន្តរការី ដោយចេះប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ ជម្រុញ និងទាក់ទាញ ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅរបស់អង្គភាព
 • ចេះផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជនប្រកបដោយគុណភាព និងគុណតម្លៃ ចេះសម្តែងទឹកមុខញញឹម រស់រាយរាក់ទាក់ មានភាពរហ័សរហួន ស្រឡាញ់ឬពេញចិត្តការងារ ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ គោរពឱ្យតម្លៃអតិថិជន និងផ្តល់ភក្តីភាពចំពោះអតិថិជន
 • យល់ពីឥរិយាបថអតិថិជនដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រជាសាស្រ្ត ភូមិសាស្រ្ត និងចិត្តសាស្រ្ត
 • យល់អំពីយុទ្ធសាស្រ្ត និងកម្មវិធីម៉ាឃិតធីង ដែលទាក់ទងនឹងផលិតផល ការផ្សព្វផ្សាយ ការកំណត់ថ្លៃ យុទ្ធសាស្រ្តពង្រីកនិងទន្ទ្រានទីផ្សារ ទំហំទីផ្សារ ចំណែកទីផ្សារ និងគូប្រកួតប្រជែង
 • យល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ ពីការវិភាគSWOT និងយុទ្ធសាស្រ្ត ទប់ទល់នឹងស្ថានភាពប្រឈមផ្សេងៗ
 • អាចព្យាករណ៍ វាស់វែង និងវាយតម្លៃទៅលើ 4Ps, 5Ps and 7Ps
 • យល់ដឹងអំពីបរិយាកាសម៉ាឃិតធីង PESTL ស្ថានភាពក្រុមអតិថិជន ទីផ្សារ និងបរិបទថ្មីដែលកើតមានឡើងដោយសារការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសឬស្ថានភាព
 • យល់ដឹងអំពីប្រតិបតិ្តការម៉ាឃិតធីង ក្រមសីលធម៌អាជីវកម្ម វប្បធម៌សង្គមផ្សេងៗ និងកាតព្វកិច្ច ចំពោះសាធារណៈជន និងសង្គមជាតិ
 • ចេះវិភាគកាលានុវត្តភាព និងរៀបចំអាជីពរបស់ខ្លួន
 • ចេះសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើការវិភាគអំពីស្ថានការណ៍ឬព្រឹត្តិការណ៍នានា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានា ដោយទំនុកចិត្ត និងមានប្រសិទ្ធភាព
 • ចេះគិត វិភាគដើម្បីធ្វើម៉ាឃិតធីង និងលក់ សេវាកម្មឬផលិតផលក្នុងទីផ្សារដោយប្រសិទ្ធភាព
 • ចេះវិភាគបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗ ឬបំផុសគំនិតរៀបចំផែនការអាជីពឯកទេសម៉ាឃិតធីង
 • អាចផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ និងបុគ្គលិកលក្ខណៈ ពីអវិជ្ជមានទៅជាវិជ្ជមាន និងមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត
 • ពូកែប្រាស្រ័យទាក់ទងអន្តរបុគ្គលជាមួយមិត្តរួមការងារ អតិថិជន និងមនុស្ស ដែលនៅជុំវិញខ្លួន ដោយជោគជ័យ និងមានប្រសិទ្ធភាព
 • ចេះសម្តែងឥរិយាបថវីជ្ជមានដូចជាការគោរព ការផ្តល់តម្លៃដល់អ្នកដទៃ រួមទាំងសិល្បៈ ក្នុងការនិយាយ ស្តាប់ សម្លឹង បញ្ចេញសម្លេង បង្ហាញទឹកមុខ និងកាយវិការផ្សេងទៀត ក្នុងពេលចរចា តស៊ូមតិ និងដោះស្រាយបញ្ហ
 • យល់ពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដោយចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង បុគ្គលិក និងក្រុមការងារ ឱ្យខិតខំបំពេញការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព មានទំនុកចិត្តនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • ក្លាយទៅជាបុគ្គលិកមានស្នាដៃល្អ មានក្រមសិលធម៌ក្នុងការអនុវត្តការងារ និងការសម្តែងលើវេទិកាសាធារណៈបានល្អប្រសើរ
 • ចេះគណនាផ្នែកលើគណិតវិទ្យា និងស្ថិតិអាជីវកម្ម តាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាដូចជា Descriptive Statistics, Frequency Distributions, Probability, Confidence Intervals / Sample Size, Time Series / Forecasting។ល។
 • និសិ្សតមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន កម្មវិធីកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល ការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈនិងផលិតផល រួមទាំងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀត
 • ចេះគណនាលេខ និងតួលេខផ្សេងៗ ដោយប្រើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រឬម៉ាស៊ីនគិតលេខ
 • ចេះប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់កិច្ចការអាជីវកម្មនិងម៉ាឃិតធីង។

កម្មវិធីសិក្សា រយៈពេលបណ្តុះបណ្តាល និងចំនួនម៉ោងសិក្សា/ក្រេឌីត

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ មានកម្មវិធីសិក្សា ៤ឆ្នាំសិក្សា ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ត្រូវមានចំនួនក្រេឌីតសរុប ១២០ក្រេឌីត សម្រាប់និស្សិតប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា និងសរសេរសារណាបញ្ចប់ ការសិក្សា។ រយៈពេលដែលរាប់ចាប់តាំងពីការចុះឈ្មោះចូលរៀនពីដំបូងទៅ មិនឱ្យលើសពី៦ឆ្នាំ។ រចនា សម្ព័ន្ធកម្មវិធីសិក្សាចែកជាពីរក្រុមធំៗ។ ក្រុមទី១ គឺជាការអប់រំទូទៅ (ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន) និងក្រុមទី២ គឺជាការអប់រំជំនាញ។ ចំនួនក្រេឌីតនៃក្រុមនីមួយៗត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

ការអប់រំទូទៅ មានចំនួនក្រេឌីតនៃថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានសរុប ៣០ក្រេឌីត

ការអប់រំឯកទេស មុខវិជ្ជាឯកទេស (Major subjects) សម្រាប់និស្សិតប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា និងសម្រាប់និស្សិតប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា និងសរសេរសារណាដោយរាប់បញ្ចូលទាំងមុខវិជ្ជាស្នូល (Core subjects) និងមុខវិជ្ជាជ្រើសរើស (Elective subjects)។ មុខវិជ្ជាឯកទេសសង្កត់ធ្ងន់លើចំណេះដឹង ការយល់ដឹង និងការអនុវត្តការងារជាក់ស្តែង។ ចំនួនក្រេឌីតសរុបនៃការអប់រំឯកទេសមានចំនួន ៩០ក្រេឌីត សម្រាប់មុខវិជ្ជាឯកទេស (Major subjects) និងមុខវិជ្ជាគួបផ្សំ (Minor subjects)។ ចំនួនក្រេឌីតសរុបនៃការអប់រំឯកទេស មិនរាប់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាបន្ថែមភាសាបរទេសទេ។

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមានរយៈពេល៤ឆ្នាំ=៨ឆមាស សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឯកទេស៖ម៉ាឃិតធីង

 • ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានឆ្នាំទី១ =  ២ឆមាស = ១២មុខវិជ្ជា  = ៣០ក្រេឌីត
 • ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី២   =  ២ឆមាស = ១០មុខវិជ្ជា  = ៣០ក្រេឌីត
 • ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី៣   =  ២ឆមាស = ០៩មុខវិជ្ជា  = ៣០ក្រេឌីត
 • ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី៤    =  ២ឆមាស = ១០មុខវិជ្ជា  = ៣០ក្រេឌីត
 • របាយការណ៍ ឬ / និងសារណា   = ០៦ក្រេឌីត
Year Semester Course Title Codes Credits
I I Psychology B1011PSY 1.5
Computer Administration B811COM 3
General Administration B1012GAD 3
Business English B1013BEN 3
Basic Marketing B311BMK 3
Principles of Accounting (1) B111POA 1,5
Total 15
II Global Studies B1015GST 1.5
Business Mathematics B1016MATH 3
Introduction to Economics (Micro) B611ITE 3
Business English B1014ENG 3
Introduction to Business B211ITB 1.5
Principles of Accounting (2) B112 POA 3
Total 15
II I Principles of Management B221PMG 3
Business Statistics (1) B1021BST 3
Customer Service B321CSV 3
Company & Contract Law B921CCL 3
Financial Accounting B121FIA 3
Total 15
II Marketing Management B322MKM 3
Business Statistics (2) B1022BST 3
Human Resource Management B222HRM 3
Financial Management B122FIM 3
Cost Accounting B123CAC 3
Total 15
III I Office Management B231OFM 3
Advertising and Promotion B331ADP 4.5
Strategic Marketing B332SMK 4.5
Marketing Research B333MKR 3
Total 15
II Consumer Behavior B334CB 3
SPSS B1033SPSS 3
Macroeconomics B631MAC 3
Presentation and Negotiating Sale B335PNS 3
Research Methodology B1031REM 3
Total 15
IV I Sales Management B341SMG 3
Customer Relationship Management B342CRM 3
Marketing Channels B343MKC 3
Practical Public Relation B344PPR 3
Marketing for Service B345MKS 3
Total 15
II Marketing Planning B346MKP 3
Time Management B347TMG 3
Pricing Strategy B348PST 3
New Product Management B349NPM 3
Sales Planning B3410SPL 3
Total 15
Grand Total 120