ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស

HRU: នាថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស បានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាវេនចន្ទ-សុក្រ ដើម្បីបង្កើនភាពស្និតស្នាលរវាងគណៈគ្រប់គ្រងនិងនិស្សិត ព្រមទាំងផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗនិងវឌ្ឍនភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យ។

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe[:km]សាប់ស្រ្កៃ  
Notify of[:km]ជូនដំណឹងអំពី