បណ្ណាល័យ

សាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស (HRU) មានបណ្ណាល័យដ៏ធំទូលាយដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងសៀវភៅជាច្រើនទៀតដែលមានសម្ភារៈបង្រៀននិងរៀនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងសិស្សគ្រប់រូបដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវ។

បណ្ណាល័យនិងការចូលដោយខ្លួនឯងត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែក:

 • E-books
 • E-library
 • Internet
 • Sections for storing books
 • Newspapers
 • Magazines
 • And various models of documents and reports for searching

មានព័ត៌មានចាំបាច់ជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ Cam-eifl Comity

 • www.oxfordreference.com
 • www.bioone.org
 • www.oed.com
 • www.oxfordmedicine.com
 • Wikipedia