មុខជំនាញសិក្សាទាំងអស់ក្នុង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ក្រេឌីត
សណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ 60
ម៉ាឃិតធីង ៦០
ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ៦០
អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស ៦០
គ្រប់គ្រង ៦០
គណនេយ្យ ៦០