មុខជំនាញសិក្សាទាំងអស់ក្នុង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ក្រេឌីត
អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ១២០
អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសសម្រាប់ការបង្រៀន ១២០
ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ១២០
សណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ ១២០
ទីផ្សារ ១២០
គ្រប់គ្រង ១២០
គណនេយ្យ ១២០